ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد احمد العجمی

(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)

سوره های 1 تا 10

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
حمد
1 00:00:37 150 KB دانلود

-

بقره
2 01:49:58 37.7 MB دانلود

-

آل عمران
3 01:10:43 24.2 MB دانلود

-

نساء
4 01:18:35 26.9 MB دانلود

-

مائده
5 00:52:14 17.9 MB دانلود

-

انعام
6 00:56:13 19.3 MB دانلود

-

اعراف
7 00:59:01 20.2 MB دانلود

-

انفال
8 00:24:16 8.3 MB دانلود

-

توبه
9 00:47:03 16.1 MB دانلود

-

یونس
10 00:35:31 12.2 MB دانلود

-

 

سوره های 11 تا 20

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
هود
11 00:37:12 12.7 MB دانلود

-

یوسف
12 00:35:03 12.0 MB دانلود

-

رعد
13 00:16:40 5.7 MB دانلود

-

ابراهیم
14 00:16:43 5.7 MB دانلود

-

حجر
15 00:13:42 4.7 MB دانلود

-

نحل
16 00:27:55 9.6 MB دانلود

-

اسراء
17 00:27:00 9.3 MB دانلود

-

کهف
18 00:26:30 9.1 MB دانلود

-

مریم
19 00:17:55 6.2 MB دانلود

-

طه
20 00:22:20 7.7 MB دانلود

-

 

سوره های 21 تا 30

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
انبیاء
21 00:24:00 8.2 MB دانلود

-

حج
22 00:25:31 8.8 MB دانلود

-

مؤمنون
23 00:20:15 7.0 MB دانلود

-

نور
24 00:26:41 9.2 MB دانلود

-

فرقان
25 00:16:50 5.8 MB دانلود

-

شعراء
26 00:28:01 9.6 MB دانلود

-

نمل
27 00:24:08 8.3 MB دانلود

-

قصص
28 00:28:01 9.6 MB دانلود

-

عنکبوت
29 00:22:50 7.2 MB دانلود

-

روم
30 00:17:31 6.0 MB دانلود

-

 

سوره های 31 تا 40

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
لقمان
31 00:10:42 3.7 MB دانلود

-

سجده
32 00:08:06 2.8 MB دانلود

-

احزاب
33 00:24:19 8.4 MB دانلود

-

سبا
34 00:17:04 5.9 MB دانلود

-

فاطر
35 00:14:29 5.0 MB دانلود

-

یس
36 00:13:12 4.5 MB دانلود

-

صافات
37 00:18:32 6.4 MB دانلود

-

ص
38 00:17:42 6.1 MB دانلود

-

زمر
39 00:26:24 9.1 MB دانلود

-

غافر
40 00:26:01 8.9 MB دانلود

-

 

سوره های 41 تا 50

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
فصلت
41 00:15:47 5.4 MB دانلود

-

شوری
42 00:16:20 5.6 MB دانلود

-

زخرف
43 00:19:32 6.7 MB دانلود

-

دخان
44 00:09:27 3.3 MB دانلود

-

جاثیه
45 00:10:03 9.2 MB دانلود

-

احقاف
46 00:14:29 5.0 MB دانلود

-

محمد
47 00:12:22 4.3 MB دانلود

-

فتح
48 00:11:40 4.0 MB دانلود

-

حجرات
49 00:08:09 7.5 MB دانلود

-

ق
50 00:09:36 8.8 MB دانلود

-

 

سوره های 51 تا 60

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
ذاریات
51 00:06:24 5.9 MB دانلود

-

طور
52 00:05:45 2.0 MB دانلود

-

نجم
53 00:05:45 2.0 MB دانلود

-

قمر
54 00:05:48 2.0 MB دانلود

-

الرحمن
55 00:07:48 7.1 MB دانلود

-

واقعه
56 00:07:45 7.1 MB دانلود

-

حدید
57 00:12:30 11.4 MB دانلود

-

مجادله
58 00:10:34 3.6 MB دانلود

-

حشر
59 00:11:28 10.5 MB دانلود

-

ممتحنه
60 00:08:23 7.7 MB دانلود

-

 

سوره های 61 تا 70

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
صف
61 00:04:53 4.5 MB دانلود

-

جمعه
62 00:04:45 4.4 MB دانلود

-

منافقون
63 00:05:47 5.3 MB دانلود

-

تغابن
64 00:06:32 2.2 MB دانلود

-

طلاق
65 00:06:46 6.2 MB دانلود

-

تحریم
66 00:06:34 6.2 MB دانلود

-

ملک
67 00:07:46 7.1 MB دانلود

-

قلم
68 00:07:34 6.9 MB دانلود

-

الحاقة
69 00:07:11 6.6 MB دانلود

-

معارج
70 00:06:22 5.8 MB دانلود

-

 

سوره های 71 تا 80

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
نوح
71 00:05:08 4.7 MB دانلود

-

جن
72 00:06:17 5.8 MB دانلود

-

مزمل
73 00:05:10 4.7 MB دانلود

-

مدثر
74 00:07:08 6.5 MB دانلود

-

قیامة
75 00:04:11 3.8 MB دانلود

-

انسان
76 00:06:30 6.0 MB دانلود

-

مرسلات
77 00:04:17 3.9 MB دانلود

-

نباء
78 00:04:23 4.0 MB دانلود

-

نازعات
79 00:03:35 3.3 MB دانلود

-

عبس
80 00:02:44 2.5 MB دانلود

-

 

سوره های 81 تا 90

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
تکویر
81 00:01:53 1.7 MB دانلود

-

انفطار
82 00:01:32 1.4 MB دانلود

-

مطففین
83 00:03:29 3.1 MB دانلود

-

انشقاق
84 00:02:11 2.0 MB دانلود

-

بروج
85 00:02:19 2.1 MB دانلود

-

الطارق
86 00:01:14 1.1 MB دانلود

-

الأعلى
87 00:01:18 1.2 MB دانلود

-

غاشیه
88 00:02:06 1.9 MB دانلود

-

فجر
89 00:02:39 2.4 MB دانلود

-

بلد
90 00:01:23 1.3 MB دانلود

-

 

سوره های 91 تا 100

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
شمس
91 00:01:05 1.0 MB دانلود

-

لیل
92 00:01:22 1.3 MB دانلود

-

ضحى
93 00:00:47 748 KB دانلود

-

انشراح
94 00:00:27 439 KB دانلود

-

التین
95 00:00:41 655 KB دانلود

-

علق
96 00:01:10 417 KB دانلود

-

قدر
97 00:00:34 206 KB دانلود

-

بینه
98 00:01:48 1.7 MB دانلود

-

زلزال
99 00:00:40 639 KB دانلود

-

العادیات
100 00:00:49 773 KB دانلود

-

 

سوره های 101 تا 114

 
ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره
با نوای استاد احمد العجمی

ترتیبزمانحجمدانلودپخش
القارعة
101 00:00:44 699 KB دانلود

-

تکاثر
102 00:00:38 229 KB دانلود

-

العصر
103 00:00:17 279 KB دانلود

-

همزه
104 00:00:37 594 KB دانلود

-

فیل
105 00:00:30 480 KB دانلود

-

قریش
106 00:00:23 364 KB دانلود

-

ماعون
107 00:00:29 470 KB دانلود

-

کوثر
108 00:00:14 223 KB دانلود

-

کافرون
109 00:00:35 555 KB دانلود

-

نصر
110 00:00:22 351 KB دانلود

-

مسد
111 00:00:25 406 KB دانلود

-

اخلاص
112 00:00:12 200 KB دانلود

-

فلق
113 00:00:21 346 KB دانلود

-

ناس
114 00:00:28 443 KB دانلود

-

 

دیدگاه‌ها   

+12 #4 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد احمد العجمیمؤسسه جهاني سبطين عليهما السلام 1391-05-07 16:42
به نقل از مریم:
چرا با زدن لینک سوره ای که انتظار دارم با صدای احمد العجمی پخش شود معادل فارسی آن وبا صدای هدایت فر پخش میگردد !!!!!!

با سلام

دوست عزيز ستون اول در اين مجموعه اگر دقت كنيد ترجمه ميباشد لذا براي دانلود يا پخش اين فايل صوتي به ستون مورد نظر مراجعه كنيد .

با تشكر

مؤسسه جهاني سبطين عليهما السلام
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+2 #3 RE: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد احمد العجمیمریم 1391-05-07 13:56
چرا با زدن لینک سوره ای که انتظار دارم با صدای احمد العجمی پخش شود معادل فارسی آن وبا صدای هدایت فر پخش میگردد !!!!!!
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+8 #2 پاسخ: ترتیل کل قرآن کریم به صورت سوره به سوره با نوای استاد احمد العجمیحسن 1390-12-04 15:26
خیلی ممنون
نقل قول کردن | گزارش به مدیر
+3 #1 تشکرمصطفی 1390-05-29 01:05
این سایت بسیار علی وپرمحتواست از مدیریت تشکر میکنم موفق باشید
نقل قول کردن | گزارش به مدیر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa


نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

اطیب البیان فی تفسیر القرآن

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی قعده

١ـ ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)٢ـ مرگ اشعث بن قیس٣ـ وقوع جنگ بدر صغری ١ـ...


ادامه ...

11 ذی قعده

میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج، امام علی بن موسی الرضا (علیهما السلام) روز یازدهم ذیقعده سال ١٤٨...


ادامه ...

15 ذی قعده

كشتار وسیع بازماندگان بنی امیه توسط بنی عباس در پانزدهم ذیقعده سال ١٣٢ هـ.ق ، بعد از قیام...


ادامه ...

17 ذی قعده

تبعید حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) از مدینه به عراق در هفدهم ذیقعده سال ١٧٩ هـ .ق....


ادامه ...

23 ذی قعده

وقوع غزوه بنی قریظه در بیست و سوم ذیقعده سال پنجم هـ .ق. غزوه بنی قریظه به فرماندهی...


ادامه ...

25 ذی قعده

١ـ روز دَحوالارض٢ـ حركت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) از مدینه به قصد حجه...


ادامه ...

30 ذی قعده

شهادت امام جواد (علیه السلام) در روز سی ام ذی‌قعده سال ٢٢٠ هـ .ق. شهادت نهمین پیشوای شیعیان...


ادامه ...
0123456

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو مداحی

قرآن كريم


سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page