ختومات سوره هاى قرآن و فوائد آن

ختم بسم الله الرحمن الرحيم
براى رفع مشكلى در يك مجلس 786 بار گفتن «بسم الله» و بعد از اتمام ختم به همين عدد صلوات فرستادن نافع است.
ختم ديگر: از بزرگان و مشايخ منقول است كه هرگاه كسى دچار مهمى و مشكلى گردد و راه چاره و نجات بر او بسته باشد بعد از هر نماز 19 بار بگويد: «نِجاتاً مِنكَ يا سَيِّدَ الكَريمَ نِجِّنا وَ خَلِصّنا بِحَقِّ بَسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ» و اگر اين كلمات را در يك مجلس 786 بار بگويد، اثر عجيب دارد.
ختم بسم الله جهت نابودى ظالم: در يك مجلس هزار بار بسم الله گفتن و هزار بار لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن و هزار بار صلوات فرستادن جهت دفع شر ظالم مفيد است.

ختم سوره حشر
از امام صادق(عليه السلام) راويت شده كه فرمود: هر كس سوره حشر را از براى قضاء حاجت و برآمدن امور مهم چهل روز هر روز يك بار بخواند حاجتش برآورده گردد و اگر يك روز فوت شود ختم را از سر بگيرد.
گفته اند اين ختم از مجربات است و بسيارى از بزرگان آن را تجربه كرده اند.

ختم سوره مزمّل
هر كه اين سوره را نوشته با خود دارد هر جا كه رود فتح و پيروزى نصيبش گردد. و ايضاً جهت گشايش كار خواندن آن نافع است و چنانچه چيزى گم كرده تا ده روز هر روز يك بار بخواند.
و اگر در ميان زن و شوهر ناسازگارى پديد آيد اين سوره مباركه را بر آب بخوانند و بياشامند محبت ايجاد شود.
و هرگاه كسى را فرزند نشود، زن و شوهر هر دو روزه بگيرند و وقت افطار غسل كنند و هر دو سوره مباركه مزمل را به آب بخوانند و از آن بياشامند، خداوند متعال به آنها فرزند عطا مى فرمايد.
و چنانچه كسى قرض دار باشد بعد از هر نماز يك بار بخواند قرضش اداء گردد. و نيز اگر كسى دردى داشته باشد اين سوره مباركه را بر روغن بادام تلخ خوانده و برا اندام او بمالند دردش تسكين يابد. و اگر كسى دچار تنگى روزى گردد تا چهل روز روزى يك بار اين سوره را بخواند روزى اش وسعت يابد.
و نيز جهت فتح مهمات يازده روز روزى يازده بار بعد از نماز صبح خواندن مفيد و مؤثر است.

ختم سوره حمد
مرحوم مجلسى و ديگر از علماء گفته اند و به تجربه نيز ثابت شده كه هرگاه كسى را مهمى پيش آيد و يا بخواهد دولتمند شود به مدت 41 روز هر روزى 41 مرتبه سوره مباركه حمد را بدون غلط و باين ترتيب بخواند:
ابتداء صبح روز جمعه باشد و پيش از اذان صبح غسل كند و پس از اذان، نماز صبح و نافله آن را بجاى آورد، بعد تسبيحات فاطمه زهرا(عليها السلام) را بگويد و بعد از تسبيح بدون اينكه با كسى صحبتى كند صد مرتبه بگويد: «اَلحَمدُ للهِِ رَبِّ الْعالَمين عَلى كُلِّ حال» و صد مرتبه صلوات بفرستد و بعد از صلوات سيزده مرتبه اين دعا را بخواند: «يا مُفَتِّح فَتِّح يا مُسَبِّب سَبِّب يا مَيَسِّر يَسِّر يا مُسِهِّل سَهِّل يا مُدَبِّر دَبِّر يا مُتَمِّم تَمِّم بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ» بعد از اين دعا 41 مرتبه سوره حمد را بخواند و     
سعى شود كه ساعت ختم در اين مدت 41 روز يكى باشد يعنى اگر ساعت چهار يا پنج صبح شروع كرده تمام مدت اين 41 روز در همين ساعت و مكان هم يكى باشد و كم و زياد در اعداد نباشد و اگر كم و زيادى در اعداد صورت پذيرد از نو شروع كند. هرگاه چنين كند به فضل خدا اثر آن را در هفته اوّل خواهد ديد.
ختم ديگر: به جهت برآمدن حاجت به مدت دو هفته روزى صد مرتبه باين ترتيب سوره حمد را بخواند به شرط اينكه شروع روز پنج شنبه باشد صبح بعد از نماز 21 مرتبه و ظهر بعد از نماز 22 مرتبه و عصر بعد از نماز 23 مرتبه و مغرب بعد از نماز 24 مرتبه و بعد از نماز عشاء 10 مرتبه، اگر در هفته اوّل اثرى ظاهر نشد در هفته دوم انشاء الله ظاهر خواهد شد.

ختم سوره قل هوالله احد
گفته اند كه ختم سوره مباركه قل هو الله احد از جمله ختم هاى بسيار مجرب است و سر آمد تمام ختم ها است و دستور آن به قرار زير است:
ابتداء روز پنج شنبه را روزه بگيرد آنگاه در همان روز يا جمعه ختم را آغاز كند باين ترتيب:
اوّل غسل كند بعد لباس تميز و پاك بپوشد، سپس در مكانى كه خلوت و خالى از اسباب گناه باشد قرار گيرد و در هنگامى كه ختم را شروع مى كند با كسى حرف نزند و انگشتر عقيق سرخ و فيروزه در دست داشته باشد. سپس دو ركعت نماز حاجت بخواند و بعد از سلام نماز ابتدا هفت بار حمد و صدبار صلوات بفرستد بعد 79 بار سوره الم نشرح را بخواند بعد از آن هزار و يك بار سوره قل هو الله احد را بخواند بعد صد مرتبه ديگر صلوات بفرستد و سوره حمد را هم هفت بار ديگر تكرار كند، آنگاه سر به سجده گذاشته حاجت خود را از خدا بخواهد كه به اجابت مقرون است انشاءالله.        
البته براى به اجابت رسيدن سريع اگر در شبهاى 13 تا پانزدهم ماه باشد بهتر است.
ختم ديگر: به جهت برآمدن حاجت گفته اند اگر كسى به مدت هفت روز بعد از نماز صبح صد مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند به شرط اينكه با كسى صحبتى نكند تا ختم تمام شود هنوز هفته تمام نشده اثر آن را خواهد ديد.

ختم سوره انعام
در روايت آمده است كه هر كس بخواهد روزى اش وسيع و حاجتش برآورده گردد شب پنج شنبه يا شب و روز جمعه رو به قبله، ابتداء سوره مباركه حمد را بخواند، سپس سوره انعام را شروع كرده تا آيه «ما اُوتِىَ رُسُلُ اللهِ» (آيه 124) بخواند سپس برخاسته بلافاصله دو ركعت نماز به جاى آورد كه در هر ركعت بعد از حمد هفت بار آية الكرسى و هفت بار سوره كوثر را بخواند و پس از سلام نماز مجدداً از آيه «اللهُ اَعلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ» شروع كرده تا به آخر سوره بخواند و پس از پايان سوره سر به سجده نهاده هفتاد بار بگويد: «لا اله الا الله محمد رسول الله» آنگاه حاجت خود را بخواهد كه انشاءالله برآورده خواهد شد.

ختم سوره مباركه مؤمنون
گفته اند كه هرگاه كسى را مهمى پيش آيد كه از علاج آن عاجز باشد 140 مرتبه سوره مباركه مؤمنون را پشت سرهم بدون وقفه بخواند و به جز هنگام ضرورت از قبيل غذا خوردن و نماز خواندن و كار ضرورى، فاصله ايجاد نكند و از جاى خود برنخيزد حاجتش برآورده گشته و هيچ مشكلى برايش بوجود نخواهد آمد.

ختم سوره مباركه بنى اسرائيل
هرگاه كسى حاجتى داشته باشد هفت مرتبه بدون فاصله آن را تلاوت نمايد. حاجتش برآورده خواهد شد انشاء الله.
        
ختم سوره مباركه طه
هر كه بخواهد روزى اش زياد شود و محبتش در دلها پديد آيد و بر دشمن غالب آيد هر روز قبل از طلوع آفتاب يك بار سوره مباركه طه را بخواند و اگر بعد از اذان صبح باشد كه نمازش راخوانده باشد بهتر است.

ختم سوره مباركه يس
هر كس به مدت ده روز بعد از نماز صبح پيش از آنكه با كسى سخن بگويد سوره مباركه يس را تلاوت نمايد و قبل از تلاوت اين دعا را بخواند براى هر مشكلى مؤثر و مجرب است و آن دعا اين است: «بِسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ يا قَديمُ يا دائمُ يا حَىُّ يا قَيوُمُ يا فَردُ يا وِترُ يا واحِدُ يا اَحَدُ يا صَمَدُ يا مَن لَم يَلِد وَ لَم يُولَد وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُوَاً اَحَدٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَ آلِهِ اَجمَعينَ بِرَحمَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحِمينَ»
سلمان فارسى(رحمه الله) كه راوى اين حديث است اثر اين دعا را تضمين نموده و اسم اعظم خدا را در اين دعا دانسته است.
ختم ديگر سوره يس: از روز جمعه شروع كند تا روز پنج شنبه هر روزى 3 بار تا بشود 21 بار و اگر بتواند در يك مجلس 21 بار سوره يس را بخواند و بعد از فراق از قرائت سوره يس، دعاى هفتم صيحفه سجاديه «يا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكارِهِ» را بخواند و چنانچه اين ختم را براى وسعت رزق بگيرد روز پنج شنبه باشد بهتر است و به جهت دفع دشمن سه شنبه و رسيدن به عزت روز يك شنبه لازم است.

ختم سوره مباركه حم دخان
از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرمود: هر كس اين سوره را به جهت رفع مشكلى هفت بار بخواند مشكلش رفع گردد و چنانچه آن را نوشته با خود دارد از شر جن و پرى ايمن گشته و در نظر مردم عزيز و محترم گردد.
        
ختم سوره شعراء
از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرمود: هر كس سوره شعراء را براى برآمدن حاجت بخواند حاجتش برآورده گردد. به شرط اينكه تا چهل روز هر روز يك بار بخواند و چنانچه يك روز فوت شود ختم را از سر بگيرد. اين ختم را بسيارى از بزرگان از مجربات شمرده اند.

ختم سوره احقاف
در كتاب ختومات قرآن آمده است كه هرگاه كسى را گرفتارى پيش آيد اين سوره مباركه را سه بار در يك جلسه بخواند از گرفتارى نجات يابد انشاء الله.

ختم سوره والنجم
از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرمود: هر كس اين سوره مباركه را جهت برآمدن حاجتى 21 بار بخواند حاجتش بزودى برآورده گردد انشاءالله.

ختم سوره والذاريات و طلاق و مزمل و الم نشرح
هر روز به طور مداوم جهت وسعت رزق خواندن تأثير بسزايى دارد به شرط اينكه يك روز فوت نشود و اگر شد قضا نمايد.

ختم سوره ق
گفته اند اگر كسى بخواهد دولتمند گردد و درهاى خير و خوبى برويش باز گردد هر روزى سه بار متصل و در يك مجلس اين سوره را با وضو و رو به قبله و با ترتيل يعنى شمرده شمرده و آرام بخواند و بعد حاجت خود را بخواهد برآورده خواهدشد.
        
ختم سوره واقعه
جهت وسعت روزى اثر عجيب دارد و از مجربات است كه تخلف ندارد ولى بايد ابتداء آن از شب شنبه به مدت پنج هفته هر شب سه بار بخواند و شب جمعه هشت بار بخواند تا پنج هفته به همين نحو تمام شود ولى قبل از شروع بايد در هر شب اين دعا را بخواند. «اَللّهُمَّ ارزُقْنا رِزقَاً حَلالاَ واسِعاً طَيِباً مِن غَيرِ كَدّ وَ استَجِب دَعوَتى مِن غَيرِ رَدّ وَ اَعُوذُ بِكَ مِن فَضيحَتى الفَقرِ وَ الدَّينِ وَ ادْفَعْ عَنّى هذَينِ بِحَقِّ الاِمامَينِ السِبطَينِ الحَسَنِ وَ الحُسَينِ عَلَيهِما السَّلام».

ختم سوره عمّ
هركس سوره عمّ را يكسال هر روز بخواند سال بعد زيارت خانه خدا نصيبش گردد.

ختم سوره والليل
تا چهل شب هر شب چهل بار خواندن سوره والليل جهت وسعت روزى اثر عجيب دارد باين ترتيب كه هرگاه به آيه «وَ ما لاَِحَد عِندَهُ مِن نِعمَة تُجزْى» برسد اين آيه را سه بار تكرار كند.
اما اين ختم در صورتى مؤثر است كه در اين مدت گناهى مرتكب نشود و در خانه هم اسباب گناه نباشد.

ختم سوره والضحى
هر كس چهل بار اين سوره مباركه را پشت سرهم بدون اينكه با كسى صحبتى كند رو به قبله با وضو بخواند و اگر جمعه باشد بهتر است، به هر نيتى كه باشد حاجتش برآورده خواهد شد انشاءالله.

ختم سوره طلاق
21 بار خواندن سوره طلاق براى ايجاد محبت و يا اداى قرض نافع است.
        
ختم سوره القارعة
به جهت برآمدن حاجات مهم 180 بار در يك مجلس خواندن اين سوره نافع است.

ختم سوره والشمس
به جهت برآمدن هر مطلب سه روز هنگام طلوع آفتاب سر به سجده نهاده و سه بار اين سوره مباركه را در سجده بخواند همينكه به اين آيه «فَالهَمَها فُجورَها» رسيد حاجت خود را مد نظر بياورد حاجتش برآورده خواهد شد انشاءالله ولى ابتداء از روز چهار شنبه باشد و تا روز جمعه ختم گردد.

ختم سوره الم نشرح
آورده اند كه هرگاه كسى حاجت مهمى داشته باشد به مدت سه روز هر روز ابتداء هفت بار سوره حمد را بخواند و سپس هشتصد بار صلوات بفرستد، آنگاه هشتاد مرتبه سوره الم نشرح را بخواند و بعد از آن هزار و يك بار سوره قل هو الله احد را بخواند بعد از آن هفت بار ديگر سوره حمد را بخواند و سپس صد مرتبه صلوات بفرستد من ضامنم كه سه روز نگذشته مرادش حاصل گردد و نيز خواندن چهل و يك بار سوره الم نشرح جهت وسعت روزى نافع است.

ختم سوره قل يا ايها الكافرون
در كتاب عدة الداعى از رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)روايت شده كه فرمود: هر كس صبح روز جمعه بعد از نماز صبح و قبل از طلوع آفتاب ده بار اين سوره مباركه را بخواند و بعد صد بار صلوات باين طريق بفرستد «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِى الاُْمّىِ مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ سَلَّم» هر مرادى كه داشته باشد برآورده خواهد شد. رواى مى گويد من آن را تجربه كردم.
        
ختم سوره انا انزلنا
به جهت وسعت روزى هر روزى ده مرتبه انا انزلنا خواندن اثر عجيب دارد.
بعضى از علماء و اهل دعا گفته اند اگر كسى اين سوره را براى هر حاجتى و مطلبى سيصد و شصت بار بخواند حاجتش برآورده گردد.
و به همين تعداد يعنى سيصد و شصت بار خواندن اين سوره جهت رفع فقر و تنگدستى و اداء دين از مجربات است.

ختم سوره انفطار
از امام صادق(عليه السلام) روايت شده است كه هر كس بر خواندن اين سوره مداومت نمايد و يا در هر كارى و جايى درماند هفتاد بار آن را بخواند نجات يابد و اگر كسى اسير يا زندانى باشد به همين تعداد بخواند از بند خلاص گردد.

ختم سوره تكوير
و نيز از امام صادق(عليه السلام) روايت شده كه فرمود: به جهت خلاصى از بليات بيست و يك بار اين سوره را خواندن نافع است.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ نقل از كتاب مشكل گشا يا دعوات زفره اى
ميرزا باقر حسينى زفره اى اصفهانى

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویژه نامه امام حسین علیه السلام

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa

نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

 

کوتاه و شنیدنی

تنها روضه ای که امام حسین( علیه السلام) آن را قبول کرد

مدت زمان فايل :7 دقيقه و 09 ثانيه

حجم فایل : 2.88 مگا بایت

به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم

بلبل سه ساله حسین علیه السلام

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 46 ثانيه

حجم فایل : 1.40 مگا بایت

حکایت اسارت و مصائب دخت سه ساله ابا عبدالله علیه السلام

گفت : امام را به علی اکبرش قسم بده

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 53 ثانيه

حجم فایل : 769 کیلو بایت

ذکر خاطرای از مرحوم آیت الله مرعشی نجفی

چگونه عمل یک جوان باعث شادی امام حسین علیه السلام شد؟

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 19 ثانيه
حجم فایل : 1.03 مگا بایت
حکایتی از کار پسندیده جوانی که باعث شد امام به استقبالش

حکایتی از شمرخوان تعزیه امام حسین علیه السلام پس از مرگ

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 34 ثانيه
حجم فایل : 1.10 مگا بایت
حکایت از اینکه هرکس به هر اندازه که میتواند خود در

وعده امام صادق علیه السلام به مومنی که برای امام حسین علیه السلام بغض کرد

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 45 ثانيه
حجم فایل : 731 کیلو بایت
حکایت از شخصی که نمی توانست به زیارت قبر امام حسین علیه

تاج افتخار برای حرّ ابن یزید ریاحی

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 36 ثانيه

حجم فایل : 3.77 مگابایت

برادران حضرت عباس(ع) جان فدای امام حسین (ع)

مدت زمان فايل : 49 ثانيه

حجم فایل : 765 کیلو بایت

جُون غلام ابوذر خود را وقف اهل بیت (ع) کرده بود

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 18 ثانيه

حجم فایل : 1.13 مگا بایت

نمونه صبر و ایثار

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 39 ثانیه
حجم فایل : 1.14 مگا بایت
حکایت حضور پیدا کردن پسران حضرت زینب سلام الله علیهم و

دو طفل شهید روز عاشورا

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 9 ثانیه
حجم فایل : 1.19 مگا بایت
حکایت تشنگی اطفال کاروان اهل بیت علیهم السلام در صحرای

آیینه تمام نمای پیامبر صلی الله علیه و آله

مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 56 ثانیه

حجم فایل : 1.40 مگا بایت

حکایتی از اخلاق و رفتار حضرت علی اکبر علیه السلام

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دستم را گرفت !

مدت زمان فايل : 13 دقيقه و 59 ثانیه
حجم فایل : 3.28 مگا بایت
حکایتی شنیدنی از توبه جوان گناهکار در شب عاشورا و حمایت

قاسم ابن الحسن نوجوان دلاور

حجت الاسلام رفیعی

 

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 44 ثانيه

إن تنکرونی فأنا ابن الحسن (ع)

امام حسین (ع) چشم به راه حبیب ابن مظاهر اسدی

حجت السلام هاشمی نژاد

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 10 ثانيه

حبیب ابن مظاهر آرزوی شرکت در مجالس روضه را دارد

عبد الله ابن حسن (ع) سپر بلای عمو

حجت الاسلام بندانی


 
مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 15 ثانيه
حکایت جان فدایی نوجوان یازده ساله امام حسن علیه

چرا به حضرت عباس علیه السلام باب الحوائج میگویند ؟

حجت الاسلام هاشمی نژاد


 
مدت زمان فايل : 5 دقيقه و 41 ثانيه
ذکر کرامتی از کرامات حضرت ابوالفضل عباس علیه

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 محرّم الحرام

 ١ محرّم الحرام ١ ـ آغاز ايّام حزن آل محمد(علیهم السلام)٢ ـ حادثه شعب ابیطالب٣ ـ اولین جمع...


ادامه ...

2 محرّم الحرام

٢ محرّم الحرام ورود كاروان حسینی به كربلابنا بر مشهور در روز دوم محرم سال 61 هـ .ق....


ادامه ...

3 محرّم الحرام

 ٣ محرّم الحرام ١ـ دعوت جهانی اسلام توسط پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله)٢ـ نامه‌ امام حسین (علیه...


ادامه ...

4 محرّم الحرام

٤ محرّم الحرام سخنرانی عبید الله بن زیاد در مسجد كوفهعبید الله بن زیاد حاكم كوفه برای این...


ادامه ...

6 محرّم الحرام

١ـ یاری خواستن حبیب بن مظاهر از بنی اسد٢ـ اولین محاصره آب فرات1ـ یاری خواستن حبیب بن...


ادامه ...

7 محرّم الحرام

 ٧ محرّم الحرام ممنوعیت استفاده از آب فرات برای كاروان امام حسین(علیه السلام)بعد از آنكه عبیدالله بن زیاد،...


ادامه ...

8 محرّم الحرام

ملاقات امام حسین(علیه السلام) با عمر بن سعد در كربلاامام حسین(علیه السلام) به هیچ وجه راضی به...


ادامه ...

9 محرّم الحرام

١ ـ محاصره خیمه‌های امام حسین(علیه السلام) در كربلا٢ ـ رد امان نامه شمر توسط حضرت ابوالفضل...


ادامه ...

10 محرّم الحرام

١ـ عاشورای حسینی٢ـ وفات حضرت امّ سلمه (سلام الله علیها)٣ـ هلاكت عبیدالله بن زیاد٤ـ قیام حضرت مهدی...


ادامه ...

11 محرّم الحرام

١ـ حركت كاروان اسیران از كربلا٢ـ برگزاری مجلس ابن زیاد ملعون1ـ حركت كاروان اسیران از كربلاعمربن سعد...


ادامه ...

12 محرّم الحرام

١ـ دفن شهدای كربلا٢ـ ورود کاروان اسرای کربلا به كوفه٣ـ شهادت امام سجاد‌(علیه السلام)1ـ دفن شهدای كربلاروز...


ادامه ...

13 محرّم الحرام

١ـ اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) در مجلس ابن زیاد٢ـ نامه عبیدالله بن زیاد به یزید٣ـ شهادت عبدالله...


ادامه ...

15 محرّم الحرام

 ورود نمایندگان طایفه «نَخَع» به مدینه و پذیرش دین اسلامرسول گرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله) در...


ادامه ...

19 محرّم الحرام

حركت كاروان اسیران كربلا از كوفه به طرف شام یزید ملعون در جواب نامه عبیدالله بن زیاد به...


ادامه ...

20 محرّم الحرام

مراسم عروسی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)بنا بر قول مشهور شب بیست و یكم محرم سال...


ادامه ...

25 محرّم الحرام

١ـ شهادت سيّد الساجدین علی بن الحسین‌(علیهما السلام)٢ـ قتل «محمد امین» به دستور برادرش «مأمون»1ـ شهادت سيّد...


ادامه ...

26 محرّم الحرام

١ـ شهادت علی بن الحسن المثلث‌٢ـ محاصره شهر مكه و سنگ باران كعبه توسط سپاه یزید1ـ شهادت...


ادامه ...

28 محرّم الحرام

١ـ رحلت حذیفه بن یمان٢ـ ورود كاروان اسرای اهل بیت‌(علیهم السلام) به بعلبك٣ـ تبعید امام جواد‌(علیه السلام)...


ادامه ...
01234567891011121314151617

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو صوتی
  5. مداحی محرم

قرآن كريم


ویژه نامه محرم الحرامگالری تصاویر حرم امام حسین علیه السلام

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page